APPLE IPAD PRO 12.9″ 2020 99% TÌNH TRẠNG CHÍNH HÃNG GIÁ BÁN (VNĐ)
iPad Pro 12.9” 128Gb WIFI/4G 2020 Máy Đẹp 99% CALL/CALL
iPad Pro 12.9” 256Gb WIFI/4G 2020 Máy Đẹp 99% CALL/CALL
iPad Pro 12.9” 512Gb WIFI/4G 2020 Máy Đẹp 99% CALL
iPad Pro 12.9” 1Tb WIFI/4G 2020 Máy Đẹp 99% CALL
 

APPLE IPAD PRO 11″ 2020 99%

 

TÌNH TRẠNG

 

CHÍNH HÃNG

 

GIÁ BÁN (VNĐ)

iPad Pro 11” 64Gb WIFI/4G 2020 Máy Đẹp 99% CALL
iPad Pro 11” 256Gb WIFI/4G 2020 Máy Đẹp 99% CALL/CALL
iPad Pro 11” 512Gb WIFI/4G 2020 Máy Đẹp 99% CALL/CALL
iPad Pro 11” 1Tb WIFI/4G 2020 Máy Đẹp 99% CALL
 

APPLE IPAD PRO 12.9″ 2018 99%

 

TÌNH TRẠNG

 

CHÍNH HÃNG

 

GIÁ BÁN (VNĐ)

iPad Pro 12.9” 64Gb WIFI/4G 2018 Máy Đẹp 99% CALL
iPad Pro 12.9” 256Gb WIFI/4G 2018 Máy Đẹp 99% CALL
iPad Pro 12.9” 512Gb WIFI/4G 2018 Máy Đẹp 99% CALL
iPad Pro 12.9” 1Tb WIFI/4G 2018 Máy Đẹp 99% CALL/CALL
 

APPLE IPAD PRO 11″ 2018 99%

 

TÌNH TRẠNG

 

CHÍNH HÃNG

 

GIÁ BÁN (VNĐ)

iPad Pro 11” 64Gb WIFI/4G 2018 Máy Đẹp 99% CALL/CALL
iPad Pro 11” 256Gb WIFI/4G 2018 Máy Đẹp 99% CALL/CALL
iPad Pro 11” 512Gb WIFI/4G 2018 Máy Đẹp 99% CALL
iPad Pro 11” 1Tb WIFI/4G 2018 Máy Đẹp 99% CALL/CALL
 

APPLE IPAD PRO 9.7″ – 10.5″ 99%

 

TÌNH TRẠNG

 

CHÍNH HÃNG

 

GIÁ BÁN (VNĐ)

Pad Pro 9.7″ 32Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL/CALL
iPad Pro 9.7″ 128Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL/CALL
iPad Pro 9.7″ 256Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL/CALL
iPad Pro 10.5″ 64Gb WIFI/4G 2017 Máy Đẹp 99% CALL/CALL
iPad Pro 10.5″ 256Gb WIFI/4G 2017 Máy Đẹp 99% CALL/CALL
iPad Pro 10.5″ 512Gb WIFI/4G 2017 Máy Đẹp 99% CALL/CALL
 

APPLE IPAD AIR 1 – 2 – 3 99%

 

TÌNH TRẠNG

 

CHÍNH HÃNG

 

GIÁ BÁN (VNĐ)

iPad Air 1 16Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL/ CALL
iPad Air 1 32Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL
iPad Air 1 64Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL
iPad Air 2 16Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL/ CALL
iPad Air 2 64Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL/ CALL
iPad Air 2 128Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL/
iPad Air 3 10.5″ 64Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL/CALL
iPad Air 3 10.5″ 256Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL/CALL
 

APPLE IPAD GEN 5 – 6 – 7 99%

 

TÌNH TRẠNG

 

CHÍNH HÃNG

 

GIÁ BÁN (VNĐ)

iPad Gen 5  9.7″ 32Gb WIFI/4G 2017 Máy Đẹp 99% CALL/ CALL
iPad Gen 5 9.7″ 128Gb WIFI/4G  2017 Máy Đẹp 99% CALL
iPad Gen 6 9.7″ 32Gb WIFI/4G 2018 Máy Đẹp 99% CALL/CALL
iPad Gen 6 9.7″ 128Gb WIFI/4G 2018 Máy Đẹp 99% CALL/CALL
iPad Gen 7 10.2″ 32Gb WIFI/4G 2019 Máy Đẹp 99% CALL/CALL
iPad Gen 7 10.2″ 128Gb WIFI/4G 2019 Máy Đẹp 99% CALL/ CALL
 

APPLE IPAD MINI 99%

 

TÌNH TRẠNG

 

CHÍNH HÃNG

 

GIÁ BÁN (VNĐ)

iPad Mini 2 16Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL
iPad Mini 2 64Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL
iPad Mini 2 128Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL
iPad Mini 3 16Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL
iPad Mini 3 64Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL
iPad Mini 3 128Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL
iPad Mini 4 16Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL/CALL
iPad Mini 4 16Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL/CALL
iPad Mini 4 64Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL
iPad Mini 4 128Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL/CALL
iPad Mini 5 64Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL/CALL
iPad Mini 5 256Gb WIFI/4G Máy Đẹp 99% CALL