AW SERIES 5 NEW GPS TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VND)
5-40mm Trắng Nguyên Seal LL/A 10.200.000
5-40mm Đen Nguyên Seal LL/A 9.990.000
5-40mm Hồng Nguyên Seal LL/A 10.300.000
5-44mm Trắng Nguyên Seal LL/A 10.300.000
5-44mm Đen Nguyên Seal LL/A 10.990.000
5-44mm Hồng Nguyên Seal LL/A 10.300.000
 

AW SERIES 5 NEW BẢN THÉP

 

TÌNH TRẠNG

 

XUẤT XỨ

 

GIÁ BÁN (VND)

5-40mm Vàng Dây Thép Nguyên Seal LL/A – J/A CALL
5-40mm Đen Dây Thép Nguyên Seal LL/A – J/A CALL
5-40mm Trắng Dây Thép Nguyên Seal LL/A – J/A CALL
5-40mm Vàng Dây Cao Su Nguyên Seal LL/A – J/A CALL
5-40mm Đen Dây Cao Su Nguyên Seal LL/A – J/A CALL
5-40mm Trắng Dây Cao Su Nguyên Seal LL/A – J/A CALL
5-44mm Vàng Dây Thép Nguyên Seal LL/A – J/A CALL
5-44mm Đen Dây Thép Nguyên Seal LL/A – J/A CALL
5-44mm Trắng Dây Thép Nguyên Seal LL/A – J/A CALL
5-44mm Vàng-Đen-Trắng Dây Cao Su Nguyên Seal LL/A – J/A CALL
 

AW SERIES 5 NEW LTE (eSim)

 

TÌNH TRẠNG

 

XUẤT XỨ

 

GIÁ BÁN (VND)

5-40mm Hồng Nguyên Seal J/A CALL
5-40mm Trắng Nguyên Seal J/A CALL
5-40mm Đen Nguyên Seal J/A 12.800.000
5-44mm Hồng Nguyên Seal J/A CALL
5-44mm Trắng Nguyên Seal J/A 12.800.000
5-44mm Đen Nguyên Seal J/A 12.800.000
 

AW SERIES 5 NEW LTE 

 

TÌNH TRẠNG

 

XUẤT XỨ

 

GIÁ BÁN (VND)

5-40mm Hồng Nguyên Seal LL/A 10.990.000
5-40mm Trắng Nguyên Seal LL/A CALL
5-40mm Đen Nguyên Seal LL/A CALL
5-44mm Hồng Nguyên Seal LL/A CALL
5-44mm Trắng Nguyên Seal LL/A CALL
5-44mm Đen Nguyên Seal LL/A CALL
 

AW SERIES 5 NEW TITANIUM (CALL)

 

TÌNH TRẠNG

 

XUẤT XỨ

 

GIÁ BÁN (VND)

AW SERIES 5 NEW CERAMIC (CALL) TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VND)