🚀Lưu ý : Chỉ check được máy bán ra tại BILY STORE

Cách lấy IMEI / How to check IMEI
Tiếng Việt: Cài đặt -> Cài đặt chung -> Giới thiệu -> 7 số IMEI cuối
English: Settings -> General-> About -> last 7 IMEI digits
Tham khảo chính sách bảo hành tại đây